You are here

Raws li thaum peb pib ib lub xyoo kawm, nej Feem Kev Kawm Mus Dab pab neeg tuav hauj lwm sib zog los xyuas meej kom peb duav tau tej yam xav tau ntawm txhua tus me nyuam kawm ntawv. Tsis muaj lus nug tias qhov no yuav zoo txawv dua cov xyoo kawm yav tas los nyob tom MMSD piv rau peb qhov kev kawm hauv computer/online niaj hnub no nyob rau lub sij hawm muaj tus kab mob. Peb kuj siv sij hawm los tsim kho dua Feem Kev Kawm Mus Dab pab neeg tuav hauj lwm uas Cov Xib Fwb Tshwj Xeeb Feem Kev Kawm Mus Deb txhua tus tab tom mus khiav hauj lwm rau hauv cov tsev kawm ntawv ntau lub ntxiv.

Cov me nyuam kawm ntawv xav tau cov kev kawm cov nyom me ntsis nyob hauv chav kawm zauv thiab/los yog chav kawm ntaub ntawv yuav muaj cuab kav mus tau rau hauv cov kev txuas tshooj ntawv kawm hauv Seesaw. Feem Kev Kawm Mus Dab pab neeg tuav hauj lwm yuav tsim cov tshooj ntawv kawm nyob rau txhua qib duas kawm phaj pib uas yuav muab siv tau los ntawm tus xib fwb los txuas qhov kev kawm ntxiv nyob rau hauv chav kawm hauv computer/online.

Cov me nyuam kawm ntawv xav mus rau hauv qib duas kawm tom ntej cov qauv kawm zauv yuav mus koom tau qib duas kawm tom ntej thaum nyob hauv lawv lub sij hawm kawm zauv. Pib txwv li, yog tias ib tug me nyuam kawm qib 4 xav mus rau hauv qib 5 cov qauv kawm, nws yuav mus koom ib chav kawm qib 5 ntawm nws lub tsev kawm ntawv thaum nyob rau lub sij hawm kawm zauv, thiab koom rau hauv chav kawm qib 4 rau tag nrho cov chav ntawv kawm. Cov me nyuam kawm ntawv yuav raug pov plob rau cov ntsiab ntawv kawm thiab cov ntaub ntawv muab rau ua nyob hauv chav kawm zauv lawv kawm.

Cov me nyuam kawm ntawv xav mus rau hauv tsev kawm phaj nrab cov chav kawm zauv yuav muaj rau thaum lawv lub sij hawm kawm zauv. Tus xib fwb yuav yog Tus Xib Fwb Tshwj Xeeb Feem Kev Kawm Mus Deb tom cheeb tsam tsev kawm ntawv, tab sis tsis tas yuav yog Tus Xib Fwb Tshwj Xeeb Feem Kev Kawm nyob hauv lawv tsev kawm ntawv. Cov me nyuam kawm ntawv txhua tus uas haum rau kis no yuav tau txais ib tsab ntawv tuaj ceeb toom rau lawv txog lawv qhov kev tso kawm zauv. Tsev kawm phaj nrab cov chav kawm zauv yuav muaj cov me nyuam kawm ntawv tuaj ntau lub tsev kawm ntawv thoob plaws cheeb tsam tsev kawm ntawv tuaj. Piv txwv li, cov me nyuam kawm ntawv tuaj tom lub Tsev Kawm Phaj Pib Oak thiab lub Tsev Kawm Phaj Pib Maple yuav tuaj kawm lawv chav kawm zauv thaum lub sij hawm teem tseg kawm zauv uas yog qhia los ntawm Tus Xib Fwb Tshwj Xeeb Feem Kev Kawm Mus Deb, thiab koom lawv chav homeroom rau tag nrho lwm cov chav ntawv kawm. Co me nyuam kawm ntawv yuav raug pov plob rau cov ntsiab ntawv kawm thiab cov ntaub ntawv muab rau ua nyob hauv chav kawm zauv lawv kawm.

Thov tej yam xav tau hais txog Feem Kev Kawm Mus Deb mus rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv Tus Xib Fwb Tshwj xeeb Feem Kev Kawm Mus Deb,email mus rau ntawm Greg Welles, via email at grwelles@madison.k12.wi.us.